ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αν εχετε λάβει e-mail αποδοχής της περίληψης της εργασίας σας, παρακαλώ συμβουλευτείτε τις οδηγίες για την υποβολή των ερευνητικών εργασιών.

 

Θα δημοσιευτεί βιβλίο περιλήψεων (μέγιστος αριθμός λέξεων: 400 λέξεις) σε ηλεκτρονική μορφή. Οι περιλήψεις θα πρέπει να είναι γραμμένες σύμφωνα με τις οδηγίες για την υποβολή των τελικών εργασιών, αλλά δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 400 λέξεις. Η περίληψη θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα συγγραφέα και ιδιότητα, αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση. H περίληψη της εργασίας σας θα πρέπει να αποσταλεί το αργότερο μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2018 (καμία παράταση δεν θα δοθεί) στη διεύθυνση:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 

Επίσης θα δημοσιευτούν οι εργασίες σε πρακτικά με ISBN (μέγιστος αριθμός λέξεων: 2.500 λέξεις). Tα οριστικά κείμενα που θα υποβληθούν προς δημοσίευση στον συλλογικό τόμο (πρακτικά συνεδρίου με ISBN) θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι τις 22 Oκτωβρίου 2018 (καμία άλλη παράταση δεν θα δοθεί). Τα πρακτικά του συνεδρίου θα δημοσιευθούν σε ηλεκτρονική μορφή και θα καταστούν προσβάσιμα διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του συνεδρίου μετά το πέρας του συνεδρίου. Θα πρέπει να αποσταλεί το τελικό κείμενο στη διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. 

 

Η έκδοση αυτού του συλλογικού τόμου αναμένεται να συμβάλει στον επιστημονικό διάλογο και στη χαρτογράφηση των νέων τάσεων, αντιλήψεων και πολιτικών στην Υγεία.

 

Μετά το συνέδριο θα επιλεγούν εργασίες (μόνο οι εργασίες που θα έχουν παρουσιαστεί στο συνέδριο) για να δημοσιευτούν σε ειδικά special issues σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή σε ειδικούς συλλογικούς τόμους:

 

1. International Journal of Health Research and Innovation (ISSN: 2051-5057)

2. International Journal of Occupational Health and Public Health Nursing (ISSN: 2053-2369)

3. International Journal of Reliable and Quality E-Healthcare (ISSN: 2160-9551)

4. Advances in Management and Applied Economics (ISSN: 1792-7552)

5. International Journal of Computers in Clinical Practice (ISSN: 2470-8526)

6. SPOUDAI - Journal of Economics & Business (ISSN: 1105-8919)

7. Βιβλίο "H Aνάπτυξη του Τομέα της Υγείας: Νέες Εφαρμογές, Πολιτικές και Προοτπικές", Broken Hill Publishers, 2018

 

 

 

 

                                                                     

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης
 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 
Πειραιάς, 9 Νοεμβρίου 2018

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας, Οικονομίας και Διοίκησης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς & Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

9 Νοεμβρίου 2018, Πειραιάς

Τηλ.: 2710-230172/127/128

Fax: 2710-230172

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.